Τεχνικός παραγωγής και συντήρησης επίπλου και ξυλοκατασκευών.

Μια νέα ειδικότητα του Δημοσίου Πειραματικού ΙΕΚ Καρδίτσας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Καρδίτσας, στα πλαίσια του σκοπού που επιτελούν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που είναι:

  • Η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

ίδρυσε και λειτουργεί για πρώτη φορά ανά την επικράτεια, τη νέα ειδικότητα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης: «Τεχνικός Παραγωγής και Συντήρησης Επίπλου και Ξυλοκατασκευών», σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το προφίλ της ειδικότητας
Ο «Τεχνικός παραγωγής και συντήρησης επίπλου και ξυλοκατασκευών» ασχολείται με την αξιοποίηση και την επεξεργασία του ξύλου, για χρήση και εφαρμογή στην οικοδομική, στις εξωτερικές ξύλινες κατασκευές και στην παραγωγή επίπλων γενικότερα.

Οι προοπτικές Απασχόλησης
Οι σύγχρονες εξελίξεις στο επάγγελμα του σημερινού ξυλουργού, θα πρέπει να συμβαδίζουν τόσο με την εξέλιξη της τεχνολογίας του ξύλου και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων και των εργαλειομηχανών CNC που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα, όσο και με την ανάπτυξη των νέων υλικών και των νέων σύνθετων προϊόντων ξύλου. Επηρεάζεται επίσης σε σημαντικό βαθμό από το νομικό περιβάλλον και ειδικότερα από τις διαδικασίες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, τις διαδικασίες πιστοποίησης (ISO), τη διαχείριση αποβλήτων κλπ.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής
Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη ειδικότητα είναι η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου.

Περίοδος εγγραφών
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται μόνο στο Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Καρδίτσας.

Η διάρκεια σπουδών
Η φοίτηση είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Οι χορηγούμενοι τίτλοι
Οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΠΠ (Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).

Η κατάρτιση
Οι σπουδαστές καταρτίζονται στα εργαστήρια του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Δ.Ε.ΞΥ.Σ.), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Φωτογραφίες: Από τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Β. Γρίβα (έναντι Πυροσβεστικής), 43100 Καρδίτσα.
Τηλ: 24410 71990
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ (Διευθυντής)
Τηλ: 697 44 96 002
Ιστοσελίδα: https://iek-kardits.kar.sch.gr/
E-mail: grammateia@iek-kardits.kar.sch.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος πατήστε εδώ.


Τo Πειραματικά Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας στοχεύει στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτομιών στο σύστημα της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης, ώστε να καλλιεργηθούν και να διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το νέο Πειραματικό Δ.ΙΕΚ συμβάλλει με καινοτόμες μεθόδους και καλές πρακτικές στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας και την άμεση διασύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παρέχει ποιοτική Επαγγελματική Κατάρτιση με εύρος, που καλλιεργεί επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελμάτων.

Με γνώμονα το μέλλον των νέων μας, προσφέρουμε επιλογές που ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις, τις κλίσεις, τις επιθυμίες τους, αλλά και επιλογές με πραγματικό αντίκρισμα στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.