Η Επιτροπή της ΕΕ θέτει αυστηρότερα όρια εκπομπών για τη φορμαλδεΰδη.

Στις 14 Ιουλίου 2023, η Επιτροπή της ΕΕ εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/1464 σχετικά με το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπου τίθενται νέα όρια στις εκπομπές φορμαλδεΰδης στους εσωτερικούς χώρους από ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα.

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και υλικά που κατασκευάζονται με βάση το ξύλο όπως πάνελ κ.λπ., έπιπλα, ξύλινα παιχνίδια, διάφορα υλικά κατασκευής στο εσωτερικό των κτιρίων και στο εσωτερικό των οδικών οχημάτων και αεροσκαφών.

Για είδη και έπιπλα που κατασκευάζονται με βάση το ξύλο, καθώς και για υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό των οδικών οχημάτων, το σχετικό όριο θα είναι στο μέλλον 0,062 mg/m³ φορμαλδεΰδης στον αέρα των εσωτερικών χώρων. Για όλα τα άλλα είδη όπως υφάσματα, δέρμα, πλαστικά, δομικά υλικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα, το νέο όριο είναι 0,080 mg/m³.

Ο κύριος λόγος που η Επιτροπή της ΕΕ αλλάζει τα όρια των εκπομπών φορμαλδεΰδης στους εσωτερικούς χώρους, είναι γιατί η φορμαλδεΰδη σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό CPL (Classification, Labelling and Packaging -Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία) ταξινομείται μεταξύ άλλων ως καρκινογόνος και μεταλλαξιογόνος ουσία.

Η φορμαλδεΰδη είναι ένα χημικό προϊόν με μεγάλο όγκο παραγωγής και ποικίλες χρήσεις. Παράγεται επίσης ενδογενώς σε ανθρώπους και ζώα και είναι απαραίτητο μεταβολικό ενδιάμεσο σε όλα τα κύτταρα. Επιπλέον, το 98 % της φορμαλδεΰδης που παρασκευάζεται ή εισάγεται στην ΕΕ χρησιμοποιείται ως χημικό ενδιάμεσο για την παραγωγή ρητινών με βάση τη φορμαλδεΰδη, θερμοπλαστικών και άλλων χημικών ουσιών, τα οποία χρησιμοποιούνται περαιτέρω σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Οι ρητίνες με βάση τη φορμαλδεΰδη χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολλών προϊόντων, τα οποία μπορεί να απελευθερώσουν φορμαλδεΰδη. Η κύρια χρήση των ρητινών με βάση τη φορμαλδεΰδη είναι στην κατασκευή πάνελ με βάση το ξύλο, όπου λειτουργούν ως συνδετικός παράγοντας για τα σωματίδια ξύλου. Τέτοιες ρητίνες χρησιμοποιούνται επίσης στην παραγωγή άλλων προϊόντων με βάση το ξύλο, όπως έπιπλα, επενδύσεις δαπέδων, αλλά και σε ταπετσαρίες, αφρούς, υφάσματα, δερμάτινα προϊόντα και διάφορα μέρη οδικών οχημάτων και αεροσκαφών.

Με βάση τον φάκελο που εκπόνησε ο ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων) εξ ονόματος της Επιτροπής και τις γνωμοδοτήσεις που ενέκρινε η RAC (Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία) και η SEAC (Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης), η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εκπομπές φορμαλδεΰδης σε εσωτερικούς χώρους, προκαλούν απαράδεκτο (μή αποδεκτό) κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία λόγω των εντοπισμένων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την έκθεση των καταναλωτών στη φορμαλδεΰδη και ότι αυτός ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς, μόνο ορίζοντας μια νέα οριακή τιμή.

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού, προϊόντα που απελευθερώνουν φυσικά φορμαλδεΰδη ή απελευθερωτές φορμαλδεΰδης καθώς και μεταχειρισμένα αντικείμενα καθώς με την πάροδο του χρόνου η φορμαλδεΰδη που εμπεριέχεται σε αυτά, υφίσταται εκτόνωση.

Εξαιρούνται επίσης τα αντικείμενα που προορίζονται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση, όπως αντικείμενα σε κατασκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά έξω από το κέλυφος του κτιρίου και του φράγματος υδρατμών, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να απελευθερωθεί φορμαλδεΰδη τον εσωτερικό αέρα .

Προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να μειωθεί το κόστος για τους επηρεαζόμενους τομείς, καθώς και για να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους για την εφαρμογή του περιορισμού, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη μια αναβολή 36 μηνών για όλους τους τομείς όσον αφορά την εφαρμογή του περιορισμού. Για τα οδικά οχήματα, ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο μια αναβολή 48 μηνών λόγω του μεγάλου χρόνου κατασκευής και εμπορίας τέτοιων οχημάτων.

Ο νέος Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 06/08/2023 και η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του λήγει στις 06/08/2026 για όλα τα πεδία που εμπίπτουν στους νέους περιορισμούς και στις 06/08/2027 για τα οδικά οχήματα.