Τι είναι το PEFC

Το PEFC, (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Πρόγραμμα για την επικύρωση της δασικής πιστοποίησης ή Πρόγραμμα για την προώθηση της δασικής πιστοποίησης), είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται πως:

Όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα ξύλου που παράγονται από το δάσος και φθάνουν στον τελικό καταναλωτή, προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση και ακολουθούν πρακτικές, που είναι βιώσιμες και δεν προκαλούν βλάβη στα δάση και στο περιβάλλον.

Το PEFC είναι μια διεθνής μη-κυβερνητική οργάνωση, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα στη Γενεύη της Ελβετίας.

Στο πρόγραμμα του PEFC έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα πάνω από 50 ανεξάρτητα εθνικά συστήματα δασικής πιστοποίησης, τα οποία καλύπτουν 320 εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης (750 εκατομμύρια στρέμματα) πιστοποιημένων δασών, καθιστώντας το έτσι το μεγαλύτερο σύστημα πιστοποίησης των δασών παγκοσμίως.

Σήμερα τα 2/3 όλων των πιστοποιημένων δασών παγκοσμίως είναι  πιστοποιημένα στο PEFC όπως φαίνεται και στο παραπάνω χάρτη, ο οποίος αλλάζει συνεχώς αφού προστίθενται συνεχώς διάφορες χώρες που υιοθετούν το συγκεκριμένο πρότυπο.

Το PEFC μαζί με το FSC (Forest Stewardship Council ή Συμβούλιο Δασικής Διαχείρισης) που ιδρύθηκε το 1993 και έχει έδρα στη Βόννη της Γερμανίας, είναι σήμερα παγκοσμίως τα δυο βασικά συστήματα πιστοποίησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών.