Η αγορά επίπλων της Κίνας: Κανονισμοί εισαγωγών και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Κίνα

Αφιέρωμα στην αγορά επίπλων της Κίνας:

Κανονισμοί εισαγωγών και πρότυπα

Από τη στιγμή που η Κίνα έγινε μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), μειώθηκαν σημαντικά οι τιμές στα έπιπλα και από το 2005 εφαρμόζεται μηδενικό δασμολόγιο σχεδόν για όλα τα είδη επίπλων.

Σύμφωνα με το νέο εθνικό πρότυπο, όλα τα έπιπλα που κατασκευάζονται μετά την 1η Οκτωβρίου 2004 πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδιο που να παρέχει πληροφορίες όπως:

 • την ημερομηνία κατασκευής,
 • τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί,
 • τις επιδόσεις,
 • το μοντέλο,
 • τη δομή,
 • τις προδιαγραφές,
 • την εγκατάσταση,
 • τη χρήση,
 • τη συντήρηση,
 • τις βασικές τεχνικές παραμέτρους
 • και τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επίσης το συγκεκριμένο πρότυπο απαιτεί όλα τα έπιπλα που πωλούνται στη συνέχεια, να συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς για την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρέπει επίσης να δίδονται πληροφορίες για τυχόν επικίνδυνες ή ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στα υλικά και στις επικαλύψεις των επίπλων.

Τα τελευταία όμως χρόνια έγιναν κάποιες τροποποιήσεις ή αναδιατυπώσεις σε αρκετά πρότυπα.

Πρότυπα, όπως η μέθοδος δοκιμής για την συμπεριφορά των επίπλων σε περίπτωση που εκτίθενται, σε φωτιά, ο προσδιορισμός του περιεχομένου του φουμαρικού διμεθύλιου, οι τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας στα έπιπλα από γυαλί, οι τεχνικές προδιαγραφές και η μέθοδος δοκιμών για τα υλικά σύνδεσης που χρησιμοποιούνται, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται διαδοχικά από το 2012.

Το φουμαρικό διμεθύλιο έχει καλές αντιμυκητιακές ιδιότητες και έχει συσχετιστεί με τα σακουλάκια αναστολέων μούχλας που χρησιμοποιούνται ως μέρος της συσκευασίας σε πολλά προϊόντα, ειδικά των ασιατικών χωρών, όπως στα υποδήματα καθώς και στο δέρμα των καναπέδων επίπλων. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις γι’ αυτό και η χρήση του αρχίζει να απαγορεύεται.

Οι Γενικές Προδιαγραφές Ασφαλείας των Επίπλων, των Καθισμάτων και των Τραπεζιών αναφορικά με τα έπιπλα εξωτερικών χώρων τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2013, ενώ τα Πρότυπα για τα όρια επιβλαβών ουσιών στα πλαστικά έπιπλα τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013.

Τα πιο σημαντικά πρότυπα επίπλων, που ισχύουν σήμερα στην Κίνα.

Το πρότυπο (GB 28007 -2011) είναι το πρώτο υποχρεωτικό εθνικό πρότυπο για παιδικά έπιπλα.

Αναφέρεται στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα παιδικά έπιπλα, που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2012 και αφορούν τα έπιπλα που έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας 3 έως 14 ετών.

Η παραγωγή παιδικών επίπλων υπόκειται σε ειδικό και αρκετά αυστηρό πρότυπο, διαφορετικό από εκείνο των ενηλίκων για την προστασία των παιδιών και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Το πρότυπο αυτό εστιάζει σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος και καθορίζει τις δομικές προδιαγραφές για τα παιδικά έπιπλα. Μάλιστα, ορίζει ότι τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να έχουν άκρες ή αιχμηρά τμήματα, τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν στα παιδιά διαφόρους κινδύνους κατά την χρήση τους. Περιορίζει επίσης την περιεκτικότητα των επικίνδυνων ουσιών και καθορίζει την επιβραδυντική συμπεριφορά τους στη φωτιά.

Το πρότυπο Δοκιμή των Μηχανικών Ιδιοτήτων των Επίπλων.

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2014, ανανεώνει τα αρχικά πρότυπα και εισάγει αυστηρότερες προδιαγραφές παραμετρικών δοκιμών.

Συνολικά έχουν αναθεωρηθεί επτά πρότυπα, ήτοι από το GB/T 10357.1-2013 έως το GB/T 10357.7-2013, τα οποία καλύπτουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα επίπλων όπως καρέκλες, μονάδες αποθήκευσης, κρεβάτια και τραπέζια.

Αυτές οι δοκιμές απόδοσης μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της διάρκειας ζωής και της ασφάλειας των επίπλων. Η όγδοη αναθεώρηση, δηλ. η GB/T 10357.8-2015, συμπληρώνει ένα κενό στα πρότυπα της Κίνας για τα έπιπλα. Εφαρμόστηκε το 2016 για να εξασφαλίσει την ασφαλή απόδοση των καθιστικών, των καρεκλών και των αναπηρικών καρεκλών, καθώς και την προστασία της προσωπικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Το πρότυπο του Κώδικα Τεχνικών Προϋποθέσεων για τα Οικολογικά Προϊόντα – Έπιπλα.

Το πρότυπο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2017. Ο νέος κώδικας, σε σχέση με τον προηγούμενο, προϋποθέτει την ταξινόμηση και την διάθεση των αποβλήτων από τους κατασκευαστές επίπλων.

Απαγορεύεται ρητά η ρίψη πριονιδιών και σκόνης ξύλου σε χωματερές. Οι επιχειρήσεις, οφείλουν να χρησιμοποιούν ειδικά συστήματα συλλογής των αερίων που δημιουργούνται κατά το στάδιο της βαφής και να εφαρμόζουν τυποποιημένη επεξεργασία των συλλεγμένων αποβλήτων αερίων.

Tο πρότυπο του Κώδικα και οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές για τα Έπιπλα Εσωτερικού Χώρου.

Το πρότυπο αυτό (GB/T 32282-2016) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2017. Το συγκεκριμένο πρότυπο ορίζει την έννοια των επίπλων εσωτερικού χώρου και καθορίζει τις τεχνικές παραμέτρους και τις προδιαγραφές για θέματα όπως οι διαστάσεις, το σχήμα, η εξωτερική εμφάνιση, οι φυσικές και χημικές ιδιότητες, οι μηχανικές ιδιότητες, τα όρια για τις τοξικές ουσίες, το λογότυπο, το εγχειρίδιο χρήστη και η πνευματική ιδιοκτησία.


Αφιέρωμα στην αγορά επίπλων της Κίνας:
Προηγούμενο: Μέρος 5ο: Τα κανάλια πωλήσεων των επίπλων στην Κίνα